Júnioro

53 teksty – auto­rem jest Júnioro.

Cza­sami gdy płacz skry­ty, łza ciśnie się do oczu, w kąciuku pow­sta­je mgiełka i wy­daje mi się, że to zasłona z ok­na się ruszyła nieopo­dal Mo­jego cier­pienia, ok­na w którym będzie ona... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 sierpnia 2014, 21:35

To nie dla niemo­cy czy bez­radności, piję by się osłabić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 września 2013, 21:08

II

Jes­tem dru­gim sy­nem Bo­ga, bra­tem Je­zusa jes­tem "współczes­nym" Adamem... 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 8 września 2013, 23:03

Nie zro­zumie Cię ten, kto nie jest w Two­jej skórze, możesz opo­wiadać wszys­tko i zo­baczyć w oczach od­bior­cy zro­zumienie, możesz sprze­dać his­to­rię i na­piszą o tym wiel­cy jed­nak to wszys­tko nie da efek­tu, możesz je­dynie się wy­gadać, z czym przyj­dzie ul­ga, a naj­le­piej anonimowo. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 września 2013, 20:50

Lu­bię za­sypiać w wannie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 czerwca 2013, 20:46

Pod­dał mnie próbie jed­nak, gdy zo­baczył, że się pod­dałem i kwes­tią cza­su jest po­kaza­nie od­wa­gi, dał mi ją… 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 maja 2013, 22:52

Na Wojnę chodzę sam… 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 stycznia 2013, 20:29

Mógłbym kil­kakrot­nie ciężej pra­cować niż do­tychczas, w mro­zie i chłodzie, by­le tyl­ko zastąpić ból umysłu, ser­ca. Na ból, cier­pienie fizyczne 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2012, 22:02

Gdy nie możesz osiągnąć spo­koju życia, możesz osiągnąć spokój ducha… 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2012, 22:00

Przyj­dzie woj­na wszys­tko wyrówna... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 9 października 2012, 18:31
Júnioro

ulubione

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

22 sierpnia 2014, 21:35Júnioro do­dał no­wy tek­st Czasami gdy płacz skry­ty, [...]